KODI PENAL I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

Numër 7895 Datë Miratimi 27.01.1995 Datë e Hyrjes në Fuqi 01.06.1995

Baza Ligjore

Në mbështetje të nenit 16 të ligjit nr.7491, datë 29.4.1991 “Për dispozitat kryesore kushtetuese”, me propozim të Këshillit të Ministrave

Dokumentet

Asnjë dokument

Përmbajtja

 1. PJESA I : PJESA E PËRGJITHSHME
  1. KREU I : LIGJI PENAL DHE ZBATIMI I TIJ
  2. KREU II : PËRGJEGJËSIA PENALE
  3. KREU III : TENTATIVA
  4. KREU IV : BASHKËPUNIMI I PERSONAVE PËR KRYERJEN E VEPRËS PENALE
  5. KREU V : DËNIMET
  6. KREU VI : CAKTIMI I DËNIMIT
  7. KREU VII : ALTERNATIVAT E DËNIMIT ME BURGIM
  8. KREU VIII : SHUARJA E NDJEKJES PENALE, TË DËNIMEVE DHE MOSEKZEKUTIMI I TYRE
 2. PJESA II : PJESA E POSAÇME
  1. KREU I : KRIME KUNDËR NJERËZIMIT
  2. KREU II : VEPRA PENALE KUNDËR PERSONIT KRIME KUNDËR JETËS
   1. SEKSIONI I : KRIME KUNDËR JETËS TË KRYERA ME DASHJE
   2. SEKSIONI II : KRIME KUNDËR JETËS SHKAKTUAR ME PAKUJDESI
   3. SEKSIONI III : VEPRAT PENALE TË KRYERA ME DASHJE KUNDËR SHËNDETIT
   4. SEKSIONI IV : VEPRA PENALE KUNDËR SHËNDETIT TË KRYERA NGA PAKUJDESIA
   5. SEKSIONI V : VEPRA PENALE KUNDËR SHËNDETIT TË KRYERA NGA PAKUJDESIA
   6. SEKSIONI VI : KRIME SEKSUALE
   7. SEKSIONI VII : VEPRA PENALE KUNDËR LIRISË SË PERSONIT
   8. SEKSIONI VIII : VEPRA PENALE KUNDËR MORALIT DHE DINJITETIT
   9. SEKSIONI IX : VEPRA PENALE KUNDËR FËMIJËVE, MARTESËS DHE FAMILJES
   10. SEKSIONI X : VEPRA PENALE KUNDËR LIRISË SË BESIMIT
  3. KREU III : VEPRA PENALE KUNDËR PASURISË DHE NË SFERËN EKONOMIKE
   1. SEKSIONI I : VJEDHJA E PASURISË
   2. SEKSIONI II : MASHTRIMET
   3. SEKSIONI III : SHKATËRRIMI I PRONËS
   4. SEKSIONI IV : VEPRA PENALE TË KRYERA NË SHOQËRITË TREGTARE
   5. SEKSIONI IV-1 : VEPRA PENALE NË LIDHJE ME USHTRIMIN E VEPRIMTARIVE BANKARE DHE FINANCIARE
   6. SEKSIONI V : KRIME NË FUSHËN E DOGANAVE
   7. SEKSIONI VI : VEPRAT PENALE NË LIDHJE ME TAKSAT DHE TATIMET
   8. SEKSIONI VII : FALSIFIKIMI I MONEDHAVE DHE LETRAVE ME VLERË
   9. SEKSIONI VIII : FALSIFIKIMI I DOKUMENTEVE
   10. SEKSIONI IX : VEPRA PENALE NË FUSHËN E FALIMENTIMIT
   11. SEKSIONI X : ZHVILLIMI I PALEJUAR I LOJËRAVE TË FATIT
   12. SEKSIONI XI : VEPRA PENALE QË CENOJNË RREGJIMIN JURIDIK TË TOKËS
  4. KREU IV : VEPRA PENALE KUNDËR MJEDISIT
  5. KREU V : KRIME KUNDËR PAVARËSISË DHE RENDIT KUSHTETUES
  6. KREU VI : KRIME QË CENOJNË MARRËDHËNIET ME SHTETET E TJERA
  7. KREU VII : VEPRA ME QËLLIME TERRORISTE
  8. KREU VIII : KRIME KUNDËR AUTORITETIT TË SHTETIT
   1. SEKSIONI I : VEPRA PENALE KUNDËR VEPRIMTARISË SHTETËRORE TË KRYERA NGA SHTETASIT
   2. SEKSIONI II : VEPRA PENALE KUNDËR VEPRIMTARISË SHTETËRORE TË KRYERA NGA PUNONJËSIT SHTETËRORË OSE NË SHËRBIM PUBLIK
   3. SEKSIONI III : VEPRA PENALE KUNDËR RENDIT DHE SIGURISË PUBLIKE
    1. Neni 261 : Pengimi në ushtrimin e të drejtës për t’u shprehur, grumbulluar apo manifestuar
    2. Neni 262 : Organizimi dhe pjesëmarrja në grumbullime e manifestime të paligjshme
    3. Neni 263 : Organizimi i grumbullimeve dhe manifestimeve të paligjshme me pjesëmarrje të personave të armatosur
    4. Neni 264 : Detyrimi për të marrë pjesë ose jo në grevë
    5. Neni 265 : Nxitja e urrejtjes ose grindjeve
    6. Neni 265-a : Pjesëmarrja në veprime luftarake në një shtet të huaj
    7. Neni 265-b : Organizimi për pjesëmarrje në veprime luftarake në një shtet të huaj
    8. Neni 265-c : Thirrja për pjesëmarrje në veprime luftarake të dhunshme në një shtet të huaj
    9. Neni 266 : Thirrja për urrejtje nacionale
    10. Neni 267 : Përhapja e informatave të rreme që ngjallin panik
    11. Neni 268 : Poshtërimi i Republikës dhe i simboleve të saj
    12. Neni 269 : Pengimi me dhunë i veprimtarisë së partive politike
    13. Neni 270 : Rebelimi i të burgosurve
    14. Neni 271 : Disinformimi i ekipeve të urgjencës
    15. Neni 272 : Njoftimi i rremë në organet e rendit
    16. Neni 273 : Largimi nga vendi i aksidentit
    17. Neni 274 : Prishja e qetësisë publike
    18. Neni 275 : Përdorimi me keqdashje i thirrjeve telefonike
    19. Neni 276 : Përdorimi pa të drejtë i emblemës së Kryqit të Kuq
    20. Neni 277 : Vetëgjyqësia
    21. Neni 278 : Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit
    22. Neni 278-a : Trafikimi i armëve dhe i municionit
    23. Neni 279 : Prodhimi, mbajtja, blerja apo shitja pa leje e armëve të ftohta
    24. Neni 280 : Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve të gjuetisë dhe sportive
    25. Neni 281 : Shkelja e rregullave mbi lëndët helmuese
    26. Neni 282 : Shkelja e rregullave mbi lëndët plasëse, djegëse dhe radioaktive
    27. Neni 282-a : Trafikimi i lëndëve plasëse, djegëse, helmuese dhe radioaktive
    28. Neni 282-b : Stërvitja për prodhimin dhe përdorimin e paligjshëm të armëve e lëndëve të tjera të rrezikshme
    29. Neni 282-c :
    30. Neni 283 : Prodhimi dhe shitja e narkotikëve
    31. Neni 283-a : Trafikimi i narkotikëve
    32. Neni 283-b : Krijimi i lehtësirave për marrjen dhe përdorimin e drogës
    33. Neni 284 : Kultivimi i bimëve narkotike
    34. Neni 284-a : Organizimi dhe drejtimi i organizatave kriminale
    35. Neni 284-c : Prodhimi dhe fabrikimi i lëndëve narkotike dhe psikotrope
    36. Neni 284-ç : Prodhimi, tregtimi dhe përdorimi i paligjshëm i prekursorëve
    37. Neni 284-d : Prodhimi dhe tregtimi i barnave dhe pajisjeve mjekësore të falsifikuara ose të rrezikshme për jetën dhe shëndetin
    38. Neni 285 : Mbajtja, prodhimi dhe transportimi i substancave kimike
    39. Neni 285-a : Përshtatja e lokalit për përdorim droge
    40. Neni 285-b : Hedhja ose braktisja e shiringave
    41. Neni 286 : Nxitja për përdorimin e drogës
    42. Neni 286-a : Përdorimi i paligjshëm i teknologjise së lartë
    43. Neni 287 : Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale
    44. Neni 287-a : Çelja e llogarive anonime
    45. Neni 287-b : Përvetësimi i parave ose mallrave që rrjedhin nga vepra penale ose veprimtaria kriminale
    46. Neni 288 : Prodhimi dhe shitja e ushqimeve dhe e lëndëve të tjera të rrezikshme për shëndetin
    47. Neni 288-a : Prodhimi i kundërligjshëm i artikujve dhe mallrave industrialë dhe ushqimorë
    48. Neni 288-b : Tregtimi dhe hedhja për konsum e lëndëve djegëse në kundërshtimme standardet ligjore të cilësisë
    49. Neni 289 : Shkelja e rregullave të mbrojtjes në punë
    50. Neni 290 : Shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor
    51. Neni 291 : Drejtimi i automjeteve në mënyrë të parregullt
    52. Neni 292 : Shkelja e disiplinës së punës në transport
    53. Neni 293 : Pengimi i qarkullimit të mjeteve të transportit
    54. Neni 293-a : Përgjimi i paligjshëm i të dhënave kompjuterike
    55. Neni 293-b : Ndërhyrja në të dhënat kompjuterike
    56. Neni 293-c : Ndërhyrja në sistemet kompjuterike
    57. Neni 293-ç : Keqpërdorimi i pajisjeve
    58. Neni 293-d : Shitja e paautorizuar e kartave SIM
   4. SEKSIONI IV : VEPRA PENALE KUNDËR SEKRETIT DHE KUFIJVE SHTETËRORË
  9. KREU IX : VEPRA PENALE KUNDËR DREJTËSISË
   1. Neni 300 : Moskallëzimi i krimit
   2. Neni 301 : Veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës
   3. Neni 302 : Përkrahja e autorit të krimit
   4. Neni 303 : Fshehja ose asgjësimi i kufomës
   5. Neni 304 : Detyrimi për të kallëzuar provën
   6. Neni 305 : Kallëzimi i rremë
   7. Neni 305-a : Deklaratat e rreme përpara prokurorit
   8. Neni 305-b : Deklaratat e rreme përpara oficerit të policisë gjyqësore
   9. Neni 306 : Dëshmia e rreme
   10. Neni 307 : Refuzimi për të dëshmuar
   11. Neni 308 : Përkthimi i rremë
   12. Neni 309 : Ekspertimi i rremë
   13. Neni 310 : Mosparaqitja e dëshmitarit, ekspertit apo përkthyesit
   14. Neni 311 : Kanosja për të mos kallëzuar
   15. Neni 312 : Korrupsioni aktiv i dësh mitarit, i ekspertit ose përkthyesit
   16. Neni 312-a : Kanosja për deklarime a dëshmi, ekspertim ose përkthim të rremë
   17. Neni 313 : Fillimi i paligjshëm i ndjekjes penale
   18. Neni 313-a : Zhdukja ose humbja e fashikullit
   19. Neni 313-b : Ndalimi i dhënies dhe i shpalljes së të dhënave në kundërshtim me ligjin
   20. Neni 314 : Përdorimi i dhunës gjatë hetimeve
   21. Neni 316 : Kundërshtimi dhe goditja e gjyqtarit
   22. Neni 317 : Kanosja e gjyqtarit
   23. Neni 318 : Fyerja e gjyqtarit
   24. Neni 319 : Korrupsioni aktiv i gjyqtarit, prokurorit dhe i funksionarëve të tjerë të drejtësisë
   25. Neni 319-a : Korrupsioni aktiv i gjyqtarit ose i zyrtarit të gjykatave ndërkombëtare
   26. Neni 319-b : Korrupsioni aktiv i arbitrit vendas dhe të huaj
   27. Neni 319-c : Korrupsioni aktiv i anëtarëve të jurive gjyqësore të huaja
   28. Neni 319-ç : Korrupsioni pasiv i gjyqtarëve, prokurorëve dhe funksionarëve të tjerë të organeve të drejtësisë
   29. Neni 319-d : Korrupsioni pasiv i gjyqtarit ose i zyrtarit të gjykatave ndërkombëtare
   30. Neni 319-dh : Korrupsioni pasiv i arbitrit vendas dhe të huaj
   31. Neni 319-e : Korrupsioni pasiv i anëtarëve të jurive gjyqësore të huaja
   32. Neni 320 : Pengime për ekzekutimin e vendimeve të gjykatës
   33. Neni 320-a : Mosekzekutimi pa shkaqe të përligjura i vendimit të gjykatës
   34. Neni 321 : Veprime në kundërshtim me vendimin e gjykatës
   35. Neni 322 : Prishja e vulave dhe shenjave
   36. Neni 323 : Largimi i të burgosurit nga vendi i qëndrimit
   37. Neni 324 : Dhënia ndihmë një të burgosuri për largim
   38. Neni 324-a : Futja ose mbajtja e sendeve të ndaluara në institucionin e ekzekutimit të vendimeve me burgim
  10. KREU X : VEPRA PENALE QË PREKIN ZGJEDHJET E LIRA DHE SISTEMIN DEMOKRATIK TË ZGJEDHJEVE
  11. KREU XI : VEPRA PENALE TË KRYERA NGA BANDA E ARMATOSUR DHE ORGANIZATA KRIMINALE