KODI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

Numër 44/2015 Datë Miratimi 30.04.2015 Datë e Hyrjes në Fuqi 28.05.2016

Baza Ligjore

Në mbështetje të neneve 81, pika 2, dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave,

Dokumentet

Asnjë dokument

Përmbajtja

 1. PJESA I : DISPOZITA TË PËRGJITHSHME
 2. PJESA II : JURIDIKSIONI, KOMPETENCA, DELEGIMI DHE ZËVENDËSIMI
 3. PJESA III : "GARANTIMI I PAANSHMËRISË SË ADMINISTRATËS PUBLIKE "
 4. PJESA IV : PROCEDURA ADMINISTRATIVE
  1. KREU I : PJESËMARRJA NË PROCEDURËN ADMINISTRATIVE
  2. KREU II : PARASHIKIME TË PËRGJITHSHME MBI PROCEDURËN ADMINISTRATIVE
  3. KREU III : TË DREJTAT E PALËVE GJATË PROCEDURËS ADMINISTRATIVE
  4. KREU IV : NJËSIMI I DOKUMENTEVE DHE VËRTETIMI I NËNSHKRIMIT
  5. KREU V : AFATET
  6. KREU VI : KËRKESA DHE PARAQITJA E SAJ
  7. KREU VII : ÇËSHTJET PARAPRAKE DHE VENDIMET E NDËRMJETME
  8. KREU VIII : VENDIMMARRJA E PËRBASHKËT DHE NDIHMA NDËRMJET ORGANEVE PUBLIK
  9. KREU IX : PIKAT E SHËRBIMIT ME NJË NDALESË
  10. KREU X : HETIMI ADMINISTRATIV
  11. KREU XI : PËRFUNDIMI I PROCEDURËS ADMINISTRATIVE
 5. PJESA V : VEPRIMTARIA ADMINISTRATIVE
  1. KREU I : AKTI ADMINISTRATIV
   1. SEKSIONI I : Afatet e veprimeve procedurale për palët, shtyrja dhe rivendosja në afat
   2. SEKSIONI II : Llogaritja e afateve
   3. SEKSIONI III : Njoftimi dhe dëgjimi i palëve
   4. SEKSIONI IV : Anulimi dhe shfuqizimi i aktit administrativ
  2. KREU II : KONTRATA ADMINISTRATIVE
  3. KREU III : "VEPRIMET E TJERA ADMINISTRATIVE NËN REGJIMIN E SË DREJTËS ADMINISTRATIVE"
  4. KREU IV : KRYERJA E TËRTHORTË E SHËRBIMEVE PUBLIKE
 6. PJESA VI : "MJETET LIGJORE ADMINISTRATIVE "
 7. PJESA VII : NJOFTIMI
 8. PJESA VIII : EKZEKUTIMI I AKTIT ADMINISTRATIV
 9. PJESA IX : DISPOZITA KALIMTARE DHE TË FUNDIT